Algemene Voorwaarden Stichting Sociëteit Vastgoed, Chepri en Sociëteit Vastgoed Academy BV

Alle uitingen en handelingen van Sociëteit Vastgoed zijn vastgelegd in het reglement, gedeponeerd bij de notaris en de KvK, akkoord bevonden door de Raad van Inspiratie.

Wij committeren ons als onafhankelijke en op kwaliteit en service gerichte Stichting zonder winstoogmerk steeds aan deze uitgangspunten zodat wij jou en ons netwerk steeds optimaal kunnen bedienen.

Op onze dienstverlening, partner- en lidmaatschappen zijn altijd de beleidsregels van toepassing.

Sociëteit Vastgoed is een specialist geworden op de 1,5 meter. Zo zorgen wij ervoor dat jij jouw relaties veilig kan ontmoeten en bieden wij onze versterking aan voor het herstel van de vastgoedsector.

Deelname aan de meetings en events

Wij houden steeds zichtbaar en duidelijk onze visie aan, waarbij we ernaar streven een goede afspiegeling van de diversiteit van de sector te zijn en dit op de meest effectieve en positieve wijze invulling te geven.

Het bijwonen van onze events en bijeenkomsten geschied ten alle tijde geheel en al voor eigen risico. Sociëteit Vastgoed is niet aansprakelijk voor door derden aangebrachte schade en/of geleden schade door derden in welke vorm dan ook.

* Wanneer men het abonnement heeft opgezegd kan men zich uitsluitend nog aanmelden voor digitale meetings. Bij de live meetings gaan de zittende leden dan ten alle tijden voor.

Vertrouwelijkheid

De bijeenkomsten vinden in besloten kring (Geïnviteerden) plaats. Ieder lid heeft een zwijgplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie die tijdens de bijeenkomsten naar voren komt, ook aangaande de (vak)pers. Hiertoe verplicht ook Sociëteit Vastgoed als organisator van de bijeenkomsten zich. Uitzonderingen op deze regel zijn alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de directie van Sociëteit Vastgoed.

Ballotage Sociëteit Vastgoed

Niet iedereen kan lid worden van Sociëteit Vastgoed. Sociëteit Vastgoed is exclusief.

Het niveau van het programma en de leden wordt bewaakt door een Raad van Advies. Het ledenprofiel is als volgt:

• Werkzaam als ondernemer, beslissing bevoegde, bestuurder, directie, senior manager, team manager of eigenaar

• Werkzaam binnen de vastgoedbranche of direct vastgoed gerelateerd

• Hoger opgeleid en steeds bereid te blijven leren en ontwikkelen

• Staat open voor creativiteit en innovatie

• Aantoonbare bouw- en / of vastgoed kennis/specialisme

• Bredere interesse dan alleen het eigen vakgebied

• Minimaal 5 jaar ervaring in de sector

• Positieve levenshouding en denken in oplossingen

• Herkenning in de richtlijnen van Sociëteit Vastgoed (Loyaal, Respectvol, Positief, Expertise, Kennis & Business).

• Bereid tot Delen van netwerk en kennis

• Er is zeer beperkt ruimte voor toeleveranciers/consultants; headhunters en acquisiteurs zijn uitgesloten

• Geïnteresseerden die niet aan deze criteria voldoen, zullen bij hoge uitzondering worden toegelaten tot het kwaliteitsregister van Stichting Sociëteit Vastgoed.

• Over de toelating als Sociëteit Vastgoed member, besluit het bestuur. Bij twijfel wordt hierover gesproken met de adviseurs en Raad van Inspiratie.

Aansluiting Chepri, netwerk en kennisplatform particuliere beleggers, een Sociëteit Vastgoed organisatie:

• Aspirant of ervaren belegger

• Particulier die interesse heeft een duurzame renderende portefeuille of pensioenaanvulling op te bouwen

• Door vastgoed aan te kopen dan wel in fondsen te beleggen

• Positieve levenshouding en denken in oplossingen

• Herkenning in de richtlijnen van Sociëteit Vastgoed (Loyaal, Respectvol, Positief, Expertise, Kennis & Business).

• Bereid tot Delen van netwerk en kennis

• Steeds bereid te blijven leren en ontwikkelen

• Staat open voor creativiteit en innovatie

• Er is zeer beperkt ruimte voor toeleveranciers/consultants, headhunters en acquisiteurs zijn uitgesloten

• Geïnteresseerden die niet aan deze criteria voldoen, zullen bij hoge uitzondering worden toegelaten tot het kwaliteitsregister van Stichting Sociëteit Vastgoed / Chepri.

• Over de toelating als Sociëteit Vastgoed/ Chepri member, besluit het bestuur. Bij twijfel wordt hierover gesproken met de adviseurs en Raad van Inspiratie.

Wat we samen afspreken

Wij vinden het van essentieel belang dat onze leden een zogenaamde ‘haal en breng’ functie hebben, dat wil zeggen dat men wederzijds mogelijkheden tot businessgroei en persoonlijke verdieping dient te kunnen leveren. Een eenzijdige ‘haal’ functie wordt dan ook niet toegelaten tot het groeiende aantal experts van Sociëteit Vastgoed.

Bij aanmeldingen krijgen de members en partners van Sociëteit Vastgoed steeds voorrang op de reserveringen.

Bij meetings behouden wij ons als Sociëteit Vastgoed het recht voor, maximaal 3 adviseurs, leveranciers of consultants toe te laten tot de meeting, zodat steeds de kwaliteit en exclusiviteit gewaarborgd blijven. Account Managers worden slechts zeer beperkt toegelaten en slechts wanneer hun kennis, netwerk en expertise helder is gesteld en van het gewenste kwalitatieve kennis en netwerk niveau is. Hiermee wordt de juiste mix aan gasten in het netwerk van beslissers in de sector gewaarborgd.

Membership

Zoals elke zichzelf respecterende organisatie hanteert ook Sociëteit Vastgoed een aantal spelregels die van belang zijn voor de continuïteit en een goede gang van zaken.

Het lidmaatschap van de Sociëteit Vastgoed companies geldt steeds en standaard voor 2 jaar, en kan ieder moment ingaan. Voor het optimaliseren van het netwerk en het waarde realiseren uit dit netwerk, is tijd nodig hierin te investeren, vandaar de aanvangstermijn van 2 jaar.

Er wordt jaarlijks gefactureerd.

De jaarlijkse contributie is opgebouwd aan de hand van het aantal bijeenkomsten, de kwaliteit van deze invulling, de opleidingen van de Academy en de geboden kennisdeling die wij aan de members ter beschikking stellen.

Daarnaast bieden wij meetings van partners aan, waar men voor zich als member veelal zonder kosten voor aan kan melden.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd naar het volgende jaar, tenzij 6 maanden voorafgaand aan einde van het laatste lidmaatschapsjaar schriftelijk wordt opgezegd bij het secretariaat. In ieder ander geval wordt het lidmaatschap geacht voort te duren en is de bijdrage verschuldigd over het lopende jaar. Men gaat hiermee onverwijld akkoord wanneer men aansluit bij stichting Sociëteit Vastgoed.

De jaarlijkse contributie geeft recht op vrije toegang tot de meetings en events. Ontbijtsessies, diners, lunches en sportieve events vallen buiten de jaarlijkse contributie. Sociëteit Vastgoed biedt members bij deelname een hoge korting. Voor niet-members geldt deze hoge korting niet.

De bepalingen en opzegtermijn zijn van toepassing op álle vormen van het Membership.

Wanneer jij aangesloten wenst te zijn bij Sociëteit Vastgoed sta jij achter de doelstellingen en visie, waar transparantie en reciprociteit invulling geeft aan samenwerking en loyaliteit.

Wanneer jij Sociëteit Vastgoed (en ons bestuur) volgt op sociale media geef jij daarmee toestemming jou op te nemen in de invitaties en het toezenden van de nieuwsbrief.

Wanneer jij je aanmeld, mondeling dan wel schriftelijk voor het lidmaatschap van Sociëteit Vastgoed geldt er een 24 uur herroeping. Dat wil zeggen dat je gedurende 24 uur op jouw besluit terug kunt komen. Daarna wordt de administratie in verwerking gezet en is jouw aanmelding definitief.

Door onderdeel te worden van de zakelijke familie van Sociëteit Vastgoed, vergroot jij jouw zichtbaarheid bij gelijkgestemde professionals, krijg jij toegang tot een (Inter)nationaal netwerk en verbeter jij jouw zakelijke netwerkvaardigheden met exclusieve middelen.

Services:

• Persoonlijk voorgesteld en verbonden worden met connectie of member naar keuze;

• Toegang tot online Sociëteit Vastgoed & Company omgeving, members only;

• Met hoge korting (via kortingscode) deelnemen aan opleidingen, workshops en trainingen;

• Altijd als eerste op de hoogte van ontwikkelingen en nieuws in de sector;

• Altijd de verzekering en garantie van een plaats bij een meeting, diner of bijeenkomst;

• Als Prime & Business Masters Member zonder bijkomende kosten onbeperkt publiceren in de nieuwsbrief en thema nieuwsuitzendingen;

• Coaching via CHEPRI mogelijk;

• Relevante opleidingen met kortingen via de Academy;

• Vraag en Aanbod: Als member kun jij wat jij zoekt of aanbiedt in de sector gemakkelijk middels ons platform delen;

• Certificering: Jij ontvangt als member jouw certificering als waarborg voor de kwaliteit en expertise van de diensten en/of producten waar jij garant voor staat.

• Na ontvangst van het certificaat ben jij gemachtigd de registratie MSV (Member Sociëteit Vastgoed) te dragen als borging en uiting van jouw professionele status als expert in de sector. Jouw expertise blijven wij optimaal voeden door opleidingen, trainingen, masterclasses en opleidingen;

• Als Prime member de mogelijkheid preferred supplier te worden van CHEPRI.

Member-stop

Vanwege de gewenste invulling een concrete afspiegeling te zijn van de vastgoedsector, houden wij ons het recht voor bepaalde vastgoedbloedgroepen niet langer actief toe te laten tot het kwaliteitsnetwerk van Sociëteit Vastgoed.

Geïnteresseerden die graag aan willen sluiten en tot deze vastgoedbloedgroep behoren, plaatsen wij op de wachtlijst, tot een van de bestaande members, uit deze bloedgroep zijn of haar Membership opzegt.

De geïnteresseerde ontvangt dan bericht en kan alsnog aansluiten, na verificatie van zowel de persoonlijke en de bedrijfsgegevens.

Reglement

Wanneer jij je aanmeld en geregistreerd wordt als member van Sociëteit Vastgoed ga jij akkoord met onze richtlijnen en beleid.

Het persoonlijke lidmaatschap is persoonsgebonden, wanneer men van werkgever wijzigt, gaat het lidmaatschap met de persoon mee en blijven de beleidsregels van kracht.

Bij een bedrijfslidmaatschap (meerdere personen met een persoonlijk lidmaatschap binnen één organisatie) wordt het bedrijf lid van Sociëteit Vastgoed. Dat wil zeggen dat er onderling door MT en directie gebruik gemaakt kan worden van de lidmaatschapsvoordelen.

Wanneer bedrijfsleden (meerdere leden met een lidmaatschap binnen één organisatie) van werkgever veranderen, blijft het bedrijf zonder tijdig ontvangen opzegging, onverminderd member van Sociëteit Vastgoed met het bestaande aantal deelnemers. Verlaat één van de leden van het bedrijfslidmaatschap de organisatie, dan gaat het lidmaatschap met deze persoon mee naar de nieuwe organisatie.

Wanneer men kiest voor een proeflidmaatschap (3 maanden kennismaken voor een gereduceerd tarief van € 199,95), dient in verband met administratie tenminste 6 weken voorafgaand aan de verlenging opgezegd te worden, anders loopt het voorlopig lidmaatschap automatisch door in een persoonlijk lidmaatschap.

Copyright van Sociëteit Vastgoed, Sociëteit Vastgoed Academy, Real Estate Radio en CHEPRI zijn intellectueel eigendom van Sociëteit Vastgoed en mogen niet gebruikt, gekopieerd of gehanteerd worden door 3-en zonder toestemming of benoeming bron gebruik.

Sociëteit Vastgoed Academy opleidingen zijn niet overdraagbaar aan derden. Het delen van jouw account is dan ook niet toegestaan. De geboden content in de opleidingen mag niet gekopieerd, gehanteerd of gedeeld worden zonder toestemming van Sociëteit Vastgoed.

De digitale – opleidingen van Sociëteit Vastgoed Academy zullen continuerend uitgebreid worden met nieuwe hoofdstukken om actueel te blijven.

Afmelden en aanwezigheid

• Afmelden voor een bijeenkomst dient uiterlijk plaats te vinden 2 werkdagen voorafgaand aan de dag van de bijeenkomst, dus niet op de dag zelf. Dit kan telefonisch of per e-mail.

• Aanmelden voor een bijeenkomst en zonder afmelding niet op komen dagen, wordt niet gewaardeerd. Bij de tweede keer dat dit wordt geconstateerd, volgt een factuur voor de gemaakte kosten.

• Hiervoor brengen wij een no-show factuur in rekening voor de gemaakte kosten van minimaal € 50,00, afhankelijk van de bijeenkomst en de gemaakte kosten.

• Leden krijgen in alle voorkomende gevallen van volgeboekte meetings voorrang.

• Wanneer jij jouw reservering 3 dagen of minder, voorafgaand aan het event of de bijeenkomst annuleert, volgt als geen-member, geen restitutie.

• Jij houdt als niet- member, bij afmelding binnen 3 dagen voor het event, de verplichting de factuur te voldoen.

• Reserveringen voor zowel nationale als internationale diners en sportieve events (zeilen en golf) zijn bindend (zowel voor members als geen members). De boeking is non refundable. De stichting voldoet alle kosten plus een borgstelling steeds direct bij boeking. De boekingen en betalingen kunnen vanwege af te ronden boekjaren niet doorgezet worden naar een opvolgend jaar.

• Wanneer jij als niet-member de betaling voldaan hebt voor een bijeenkomst ( let op, dit geldt niet voor diners en sportieve events), en je meld je toch af, wordt het bedrag geparkeerd tot een volgende meeting dat jij je aanmeldt. Je kunt de betaling eventueel in mindering brengen op een af te sluiten lidmaatschap.

Betalingen & Incassobeleid

Wanneer onze accountant bestaande betalingen (bij herhaling) moet wijzigen of nieuwe facturen dient te maken wordt dit met een kleine vergoeding (€ 50,00) in rekening gebracht.

Bij trainingen en cursussen kan tot 7 werkdagen van tevoren de boeking worden omgezet naar een andere datum. Daarna zijn wij genoodzaakt de kosten door te belasten.

Indien de kosten voor een opleiding reeds zijn voldaan, en men is niet in staat aanwezig te zijn, dan worden de tegoeden geparkeerd tot een volgende aanmelding voor een opleiding. Opleidingen die wij extern inkopen, zijn bindend bij aanmelding. Wij betalen de docent en het lokaal direct na boeking.

Niet leden betalen een eigen bijdrage voor deelname aan de voor members kosteloze meeting(s).

Bij sportieve events en diners betalen niet members het bedrag wat is aangegeven bij de omschrijving, zonder korting zoals uitsluitend members genieten.

Stichting Sociëteit Vastgoed hanteert een betaaltermijn van 10 werkdagen. Mocht de factuur binnen deze termijn niet zijn voldaan, volgt een 1e herinnering.

Mocht blijken dat 10 werkdagen na het verzenden van de 1e herinnering de factuur nog open staat, gaat Sociëteit Vastgoed over tot het verzenden van een 2e herinnering.

Na een 3e reminder brengen wij de accountantskosten in rekening die wij als stichting ook dienen te voldoen, na een 4e reminder geven wij de vordering onverwijld uit handen.

Het lidmaatschap wordt dan opgeschort tot de betaling plus bijkomende kosten voldaan zijn. De factuur en kosten dienen echter onverminderd voldaan te worden.

Een reeds voldaan lidmaatschap wordt nimmer terugbetaald. De stichting parkeert de betalingen, de stichting betaalt niet uit.

Per ongeluk dubbel jouw contributie overgemaakt? Dan verrekenen wij dit met het komende jaar, de stichting betaalt niet uit. Men kan ook kiezen dit bedrag te besteden aan een opleiding of sportieve meeting dan wel aan diner(s).

Niet leden betalen het bij de invitatie aangegeven bedrag voor het bijwonen van de meeting, bijeenkomst of Masterclass, zo ook bij coaching sessies, workshops en diners.

Jij ontvangt voor de introductie van jouw gasten een factuur met het bedrag dat niet-leden betalen voor deelname aan de bijeenkomst. Jij wordt door het inviteren van jouw gasten in de gelegenheid gesteld jouw netwerk te versterken en jouw relaties of collegae kennis te laten maken met het netwerk van Sociëteit Vastgoed.

Betalingen aan Stichting Sociëteit Vastgoed zijn non refundable en worden onder alle omstandigheden verrekend met nieuwe boekingen of abonnementen.

Code of Conduct

De gedragscode beschrijft de manier waarop Sociëteit Vastgoed omgaat met het huishoudelijk reglement. Het is bedoeld als leidraad voor iedereen die betrokken is bij Sociëteit Vastgoed; medewerkers, ambassadeurs, members en hun organisaties.

In deze gedragscode is opgenomen wat al dan niet toegestaan is of toegestaan is onder voorwaarden tijdens vergaderingen, bijeenkomsten, workshops of andere activiteiten van Sociëteit Vastgoed.

Hieronder wordt onder andere vermeld dat foto’s en video materiaal dat tijdens meetings wordt opgenomen eigendom is van de stichting en gebruikt kan en mag worden voor social media en media uitingen. Daarnaast staat vermeld dat men altijd correct gekleed aan de meetings deelneemt, en zich daarnaast correct en voorkomend gedraagt.

Deze volledige gedragscode kun je opvragen via secretariaat@societeitvastgoed.eu

Contactgegevens

• Stichting Sociëteit Vastgoed

• Jansbuitensingel 5 (Vesta gebouw)

• 6811 AA Arnhem

• info@societeitvastgoed.eu

• +31(0)26 472 05 01

• KvK nummer: 69027129

• Nederland

Tweede adres

• Sociëteit Vastgoed Academy B.V.

• Jansbuitensingel 5 (Vesta gebouw)

• 6811 AA Arnhem

• info@societeitvastgoed.eu

• +31(0)26 472 05 01