REE opleiding
Sociëteit Vastgoed
03/08/2024
2 min
0

Reflectie op de REE Terugkomdag – 7 Maart 2024

03/08/2024
2 min
0

1. Inleiding

Op 7 maart 2024 kwamen een aantal alumni van onze postmaster educatie Real Estate Econmics bijeen tijdens de REE Terugkomdag, een gelegenheid die professionals in de sector de kans bood om ontwikkelingen, uitdagingen en kansen te bespreken. 

Dit artikel duikt in de essentiële thema’s die tijdens dit evenement naar voren zijn gekomen, geanalyseerd door een academische lens, met als doel een helder beeld te schetsen van de huidige vastgoedmarkt in Nederland.

2. Huidige marktdynamieken

In de vastgoedsector is een positieve trend waarneembaar binnen property en asset management, hoewel de markt een tekort aan transacties voor beleggers vertoont en makelaars minder activiteit zien. Een cruciale hinderpaal is de uitdaging rond energievoorziening bij bouwprojecten, waardoor er vertragingen ontstaan in de ontwikkeling van nieuwe projecten. Daarnaast kampen beheerders, net als andere vastgoedprofessionals met het probleem rondom personeel en het verkrijgen en behouden van kwalitatief goede medewerkers.

3. Verduurzaming en Beleid

Verduurzaming door middel van zonneparken, zonnepanelen en warmtepompen is een opkomend thema. Echter, het gebrek aan aangepast beleid en een langtermijnstrategie belemmert de implementatie en fiscale stimulansen worden als een noodzakelijke maatregel gezien om deze technologieën beter te integreren en te benutten.

4. Woningmarkt en Beleggingen

De wijzigingen in regelgeving hebben geleid tot een krimpende beschikbaarheid van huurwoningen en een toename van verkopen door beleggers, vanwege de afnemende rendementen op particulier woningbezit. De uitspraak "De Amsterdammer kan niet meer in Amsterdam wonen" illustreert de toegankelijkheidsproblemen op de woningmarkt.

5. Economie versus Ecologie

De sector ziet zichzelf geconfronteerd met infrastructurele en economische uitdagingen waar ze weinig invloed op heeft. De discussie tussen economische ontwikkeling en ecologische duurzaamheid blijft een belangrijk punt van zorg, waarbij de huidige benadering wordt gezien als een omkering die de economie ondermijnt.

6. Wetgeving en Overheid

De kwaliteit van de Nederlandse wetgeving en het gebrek aan effectieve samenwerking tussen overheid en marktpartijen wordt kritisch bekeken. Er is behoefte aan duidelijker wetgeving en betere toelichtingen om de uitvoering en samenwerking te verbeteren.

7. Personeel en Organisatiecultuur

Een terugkerend thema is het personeelsprobleem binnen organisaties. Veranderende werknemersvoorkeuren, zoals de wens voor meer flexibiliteit en diversiteit in verlof, creëren uitdagingen voor bedrijven bij het managen van langdurige projecten en het omgaan met vergrijzing.

8. Economische Vooruitzichten

Met betrekking tot macro-economische factoren, is er een verwachting van dalende rente in of rondom het voorjaar van 2024 en een verbeterende inflatie. Ondanks deze positieve indicaties, blijft het effect van internationale conflicten een onzekere factor.

9. Reflecties van Edwin Mulder

Tot slot reflecteert Edwin Mulder MSV op de waarde van de REE-opleiding en benadrukt de verschuiving binnen de sector naar een meer wetenschappelijk onderbouwde benadering. Het belang van risicomanagement en academische kennis in de hedendaagse vastgoedpraktijk wordt onderstreept.

Conclusie

De REE Terugkomdag 2024 bood waardevolle inzichten en stof tot nadenken voor vastgoedprofessionals, de opleiding heeft hier een waardevolle onderbouwing voor geboden die op dagelijkse basis ingezet wordt. Terwijl de markt blijft evolueren, is het duidelijk dat samenwerking, aanpassing aan nieuwe wetgevingen, en een balans tussen economische groei en duurzaamheid cruciale en blijvende factoren zijn voor de toekomst van de vastgoedsector in Nederland.

Reacties
Categorieën