De logistiek die we willen

Jan van den Hogen, voorzitter expertteam BENOE,  neemt op 29 november jl. deel aan de debatbijeenkomst met onder andere de CrA (College van Rijksadviseurs), over de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de logistieke sector.t 

"Er vond er een interessant politiek debat plaats, met betrekking tot logistieke bebouwing in Nederland. Het debat was getiteld “besteld, de logistiek die we willen”, waarbij de achterliggende gedachte achter deze titel was, wie heeft nu eigenlijk al die logistieke gebouwen in Nederland besteld, en hoe gaan we hier in de toekomst mee om?

Een lastig te beantwoorden vraag, omdat de sterke groeistuipen van logistiek vanuit verschillende maatschappelijke stakeholders gevoed wordt, denk aan de consument, de overheid, ontwikkelaars en investeerders, producenten en ga zo maar door.

Een panel bestaande uit Charles Aangenendt (BZK), Jan van den Hogen (Deka Immobilien Investment), Steven Slabbers (provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Noord-Holland), Paul Bleumink (Buck Consultants International) en Wouter van der Burg (kwartiermaker Tilburg Wijkevoort), gingen onder leiding van moderator Saskia van Stein (bekend van o.a. de International Architecture Biennial Rotterdam), in debat.

 Merten Nefs en Paul Gerretsen (beiden Vereniging Deltametropool), en Wouter Veldhuis (College van Rijksadviseurs) hielden de inleidende gesprekken.

 Aan de hand van drie prikkelende stellingen werd het debat gevoerd:

  • Waarom is “Nederland distributieland” aan een update toe (een nieuw narratief)?
  • Hoe sorteren we voor op de toekomstige rol van logistiek?
  • Welke ruimtelijke verschijningsvorm zal de toekomstige logistiek hebben?

Drie stellingen die allen een grote impact vertegenwoordigen op de puzzel van de logistieke bebouwing in Nederland.  Het debat was tamelijk politiek gestuurd, met name omdat er vanuit de logistieke sector zelf, maar mondjesmaat interesse binnen het publiek was. Om te komen tot een update van het narratief ‘Nederland Distributieland’ passeerden alle mogelijke veronderstellingen, argumentaties, inzichten en opinies de revue. Ongeacht wat de persoonlijke denkbeelden van de debatdeelnemers en de toehoorders betreft, maakte het debat duidelijk dat er een andere ruimtelijke verschijningsvorm van logistiek zal moeten komen, een andere landschappelijke inpassing, aangepaste beslissingsstructuren binnen de overheid, en een “out of the box“ denken van de logistieke sector, waaronder we gemakshalve niet alleen de logistieke dienstverleners scharen, maar ook de projectontwikkelaars en de investeerders.

Een gezamenlijke conclusie trekken uit deze bijeenkomst is niet eenvoudig, maar grosso modo was de uitkomst van dit debat als volgt:

  • Het blijft lastig de groei van de logistiek te kanaliseren, omdat factoren als consumentisme, leveringssnelheid, voorraadomvang, uitdijende functie van het logistieke apparaat, traditionele inrichtingsstructuren van supply chains en e-commerce, de verschijningsvorm van de huidige logistiek bepalen
  • Schaarsheid van ruimte, maatschappelijke weerstand tegen distributiecentra, en het Europese  ‘no-net land take’ beleid (vanaf 2050 mag er geen extra land meer worden bebouwd), fungeren momenteel als de groeiremmers in de logistiek
  • Ontwikkelen van logistiekgebouwen is veelal nog een ééndimensionale gedachte, waarbij een transitie naar circulariteit, efficiënt ruimtegebruik (denk aan meerlaags bouwen en het beter benutten van het tweede maaiveld), een innovatieve architectuur- en bouwbenadering, leefbaarheid en inpassing in een maatschappelijk aanvaardbaar kader, niet bepaald de boventoon voert
  • Het ontbreken van een algemene visie bij de lokale overheden zoals het toestaan van functiemenging en intensivering binnen bestemmingsplannen, en het ontbreken van een level playing field voor de logistieke dienstverleners en de projectontwikkelaars. Veel gemeenten proberen nog steeds te scoren op goedkope grondprijzen om het gemeentelijk huishoudboekje kloppend te krijgen, wat tot een ad-hoc landschappelijke inpassing van logistieke bebouwing leidt
  • Consumenten daadwerkelijk laten betalen voor de logistieke dienstverlening.  Er wordt driftig bespaard op de kosten van de bouwkwaliteit en ruimtelijke inpassing, zodat gratis retourzendingen, one-hour-deliveries en allerlei andere buitenissigheden, aangeboden kunnen worden. Wouter Veldhuis van de CrA omschreef dit als de noodzaak tot het consuminderen
  • Moet er gestreefd worden naar logistieke bebouwing die alleen nog maar is toegestaan binnen door de overheid aangewezen clusters of corridors, of blijft het zinvol een bepaalde mate van vrijheid in vestigingslocaties toe te blijven staan

De belangrijkste conclusie was echter, dat alle stakeholders hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen, en gezamenlijk zullen moeten optrekken om de logistieke sector zowel nu als in de toekomst, de plaats te geven die het economisch en maatschappelijk verdiend.

 Mit freundlichen Grüßen / Kind regards 

Jan van den Hogen MSc MSV

IIDeka Immobilien Investment GmbH 

Strategic Tenant Relations Global  |  Logistics

Bruderstraße 5a

80538 München

Germany

Handy-Telefonnummer / Mobile Phone: (+31) 62 527 9084

Email Adresse / Email Address: jan.vandenhogen@deka.de
Internet: www.deka-immobilien.de 

 

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers. Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen