Sociëteit Vastgoed en Ron van Bloois kiezen voor internationale expansie en verdieping

Sociëteit Vastgoed en Ron van Bloois kiezen voor internationale expansie en verdieping

Ron van Bloois benoemd tot Business Partner bij Sociëteit Vastgoed

Nederland, [2 april 2024] – Met trots maakt Sociëteit Vastgoed bekend dat Ron van Bloois is benoemd tot Business Partner om de internationale expansie en kennisontwikkeling binnen de Sociëteit te begeleiden.   

Deze benoeming markeert een belangrijke mijlpaal in de ambitieuze internationale expansie van de organisatie en inhoudelijke verwevenheid tussen asset classes. Onder leiding van oprichtster Claudia van Haeften, heeft Sociëteit Vastgoed zich ontpopt als een toonaangevende speler in de vastgoedsector, zowel nationaal als internationaal.

Ron van Bloois zal de internationalisering vormgeven als de nieuwe voorzitter van Sociëteit Vastgoed International (SVI). Daarnaast zal hij domeinoverstijgende thema's als ESG, duurzaamheid en taxatie binnen de Sociëteit gaan faciliteren.  

Ron brengt een schat aan ervaring en expertise mee naar zijn nieuwe rol en waarborgt continuïteit. Zijn huidige betrokkenheid bij Sociëteit Vastgoed reikt ver, met activiteiten variërend van hoofddocent bij Sociëteit Vastgoed Academy, voorzitter van het zorgvastgoed expertteam Osiris, moderator tot podcast begeleider. Zijn nationale en internationale expertise in thema's als vergrijzing en doorstroming, ESG, duurzaamheid en taxatie zijn van onschatbare waarde zijn voor de verdere ontwikkeling van Sociëteit Vastgoed.  


"Sociëteit Vastgoed staat op een kruispunt van groei en internationale uitbreiding. Met Ron van Bloois als Business Partner zijn we uitstekend gepositioneerd om onze visie te realiseren in een internationaal speelveld en de kruisverbanden tussen diverse asset classes en expert teams te versterken," aldus Claudia van Haeften. "Ron’ s diepgaande kennis en netwerk binnen de nationale en internationale vastgoedmarkt vormen de perfecte basis voor deze volgende fase."


SVI is al actief in landen als België, Oostenrijk, Spanje, Duitsland en Dubai, en met deze benoeming beoogt Sociëteit Vastgoed de internationale voetafdruk verder uit te breiden. De focus ligt op het versterken van de sector door actieve ondersteuning van professionals via een uitgebreid aanbod van meer dan 55 meetings per jaar en een veelvoud aan opleidingen en trainingen, ook internationaal.

Naast zijn nieuwe rol als voorzitter van SVI, blijft Ron van Bloois actief als docent bij de Sociëteit Vastgoed Academy. Op korte termijn wordt de voorzittersrol van het expertteam Osiris door een 
zeer waardevol te benoemen lid ingevuld, waarmee continuïteit en vernieuwing hand in hand gaan. De benoeming van Ron van Bloois als Business Partner en voorzitter Sociëteit Vastgoed International is een strategische zet die de organisatie sterker zal maken en zal bijdragen aan de impactvolle versterking van de vastgoedsector op zowel nationaal als internationaal niveau.

Sociëteit Vastgoed and Ron van Bloois Opt for International Expansion and Deepening 

Ron van Bloois Appointed Business Partner at Sociëteit Vastgoed

Sociëteit Vastgoed and Ron van Bloois Shape Expansion with Substance Netherlands, [April 2, 2024] – Sociëteit Vastgoed proudly announces the appointment of Ron van Bloois as Business Partner to guide the organization's international expansion and knowledge development.

This appointment marks a significant milestone in the organization's ambitious international expansion and substantive integration between asset classes. Under the leadership of founder Claudia van Haeften, Sociëteit Vastgoed has emerged as a leading player in the real estate sector, both nationally and internationally.

Ron van Bloois will shape internationalization as the new chairman of Sociëteit Vastgoed International (SVI) and will also facilitate cross-domain themes such as ESG, sustainability, and valuation within the Sociëteit.

Ron brings a wealth of experience and expertise to his new role, ensuring continuity. His current involvement with Sociëteit Vastgoed spans a wide range of activities, including principal instructor at Sociëteit Vastgoed Academy, chairman of the healthcare real estate expert team Osiris, moderator, and podcast facilitator. His national and international expertise in themes such as aging and mobility, ESG, sustainability, and valuation will be invaluable for the further development of Sociëteit Vastgoed.


"Sociëteit Vastgoed stands at a crossroads of growth and international expansion. With Ron van Bloois as Business Partner, we are excellently positioned to realize our vision in an international arena and to strengthen the cross-links between various asset classes and expert teams," said Claudia van Haeften. "Ron’s profound knowledge and network within the national and international real estate market provide the perfect foundation for this next phase."


SVI is already active in countries such as Belgium, Austria, Spain, Germany, and Dubai, and with this appointment, Sociëteit Vastgoed aims to further expand its international footprint. The focus is on enhancing the sector through active support of professionals via an extensive offering of more than 55 meetings per year and a multitude of education and training opportunities, also internationally.

In addition to his new role as chairman of SVI, Ron van Bloois will continue as an instructor at the Sociëteit Vastgoed Academy. The chairmanship of the Osiris expert team will soon be filled by an appointed member, ensuring both continuity and renewal.

The appointment of Ron van Bloois as Business Partner and chairman of Sociëteit Vastgoed International is a strategic move that will strengthen the organization and contribute to the impactful enhancement of the real estate sector at both national and international levels.

For further information, please contact:

Claudia van Haeften MBA REE MSV
Info@societeitvastgoed.eu
0627058824

Website: https://societeitvastgoed.eu/international/

Over de schrijver
Het Full Service Platform wordt gevormd door het sterke Vastgoed Netwerk en de motiverende Academy, terwijl de loyale Community effectief invulling geeft aan het delen van Business, Fun en Kennis. Dit versterkt de zakelijke vriendschappen tussen de 650+ beslissers.Sociëteit Vastgoed is hierdoor een unieke zakelijke familie met een fundering in Professionaliteit, Kwaliteit en Expertise.
Reactie plaatsen