cegeka
Event
Sociëteit Vastgoed
Event
04/30/2024
5 min
0

Bruggen bouwen tussen Vastgoed, Innovatie en Technologie op 30 april

04/30/2024
5 min
0

Innovatie en Digitale Transformatie in Vastgoed: Een Masterclass
30 april: Bruggen slaan tussen Vastgoed, Innovatie en Technologie

Topsprekers en experts zoals Dirk Paelinck, Idriss Goosens, Eric Ubels en Michaël Peeters deelden kennis en expertise, terwijl Javier Gutierrez, samen met Celine Goossens en Wereldhave onder leiding van Claudia van Haeften namens Sociëteit Vastgoed, de volgeboekte sessie in Antwerpen leidde, waarbij gasten meegenomen werden op een reis door digitale transformatie. Sprekers in zowel het Engels als het Nederlands voorzagen deelnemers van een dag vol innovatie en eyeopeners.

Inleiding: "Een perfecte storm treft vastgoed vanwege de regelgeving."

Deze uitspraak onderstreept de urgentie voor de vastgoedsector om zich aan te passen aan veranderende regelgevingslandschappen en marktdynamieken. Tegenwoordig bestaat letterlijk al 80% van de gebouwen van de toekomst, wat vraagt om proactieve maatregelen om opkomende uitdagingen en kansen aan te pakken. Belangrijke drijfveren zoals ESG (Environmental, Social, and Governance) overwegingen dwingen vastgoedentiteiten om traditionele benaderingen te heroverwegen en digitale transformatie en innovatie te omarmen.

ESG Imperatieven en de Digitale Verschuiving

De noodzaak voor ESG-naleving hertekent het landschap van vastgoedinvesteringen. Belasting, traditioneel een pijnpunt voor de sector, wordt nu verergerd door de noodzaak van aanzienlijke investeringen in slimme gebouwen, waarbij de focus verschuift naar het beheren en exploiteren van bestaande infrastructuur in plaats van alleen op ontwerp en constructie. 

Sinds 2017 is de opkomst van klimaattechnologie ongekend, in lijn met de wereldwijde verschuiving naar duurzaamheid en veerkracht. De visie van het New European Bauhaus voor 2050 streeft naar een toekomst waarin duurzaamheid, samenwerking en esthetiek samenkomen, waarbij zowel uitdagingen als kansen ontstaan voor de vastgoedsector.

 Innovatie en Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Nieuwe paradigma's zoals het New European Bauhaus benadrukken de onderlinge samenhang tussen duurzame ontwikkelingsdoelen en vastgoed. Terwijl de sector worstelt met het definiëren van "echt" in vastgoed, te midden van verschuivende maatschappelijke normen en milieuzorgen, kan de rol van rapportage en transparantie niet worden overschat.

Echter, rapportage op zichzelf drijft geen verandering aan; het biedt slechts inzicht in huidige praktijken en toekomstige trajecten. Het opkomen van sjablonen voor duurzaamheidseisen en innovatiemogelijkheden duidt op een verschuiving naar meer geïnformeerde besluitvormingsprocessen. Toch blijven er uitdagingen, met name bij het in kaart brengen van complexe toeleveringsketens en het kwantificeren van sociale impact.

Digitale Transformatie en Kunstmatige Intelligentie (AI)

Digitalisering is niet langer een keuze maar een noodzaak voor belanghebbenden. De integratie van digitale tweelingen, cloudgebaseerde systemen en door AI aangestuurde oplossingen belooft de operationele efficiëntie te verbeteren, de middelenallocatie te optimaliseren en risico's te verminderen. Maar het realiseren van deze voordelen vereist robuuste data governance-frameworks en een strategische benadering van technologieadoptie.

 De Toekomst van Vastgoed: Innovatie en Samenwerking

Vooruitkijkend hangt de toekomst van vastgoed met name af van innovatie, samenwerking en klantgerichtheid. Net zoals de horeca een transformatie onderging door digitalisering en veranderende consumentenvoorkeuren, zal de vastgoedsector zich gaan aanpassen aan verschuivende paradigma's.

Innovatie is geen eenzame onderneming maar een collectieve inspanning die gedijt binnen ecosystemen van diverse belanghebbenden. Door AI te omarmen, collectieve intelligentie te bevorderen en de klantbeleving te prioriteren, kunnen vastgoedentiteiten zich een weg banen door onzekerheden en profiteren van opkomende kansen in een steeds gedigitaliseerde wereld.

societeit vastgoed

Conclusie

Tot slot biedt de convergentie van vastgoed, innovatie en technologie zowel uitdagingen als kansen voor belanghebbenden in de sector. Door digitale transformatie te omarmen, duurzaamheid te prioriteren en samenwerking te bevorderen, kan de sector veerkrachtige en toekomstbestendige infrastructuren bouwen die voldoen aan de steeds veranderende markteisen en maatschappelijke verwachtingen.

In wezen is het overbruggen van de kloof tussen vastgoed, innovatie en technologie niet alleen een kwestie van overleving, maar ook een kans om de rol van de sector te herdefiniëren in het vormgeven van een duurzame en inclusieve toekomst. 

Door proactief leiderschap, strategische investeringen en een toewijding aan voortdurend leren, kunnen en zullen vastgoedentiteiten zich een weg banen door onzekerheden en uitgroeien tot leiders in het digitale tijdperk.

inspiratie door inzichten, gedeeld tijdens het evenement op 30 april in Antwerpen bij Wereldhave, met unieke bijdragen van Dirk Paelinck, Idriss Goossens, Eric Ubels, Michaël Peeters, Javier Gutierrez, Céline Goossens, en Claudia van Haeften namens Sociëteit Vastgoed.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

societeit vastgoed

Topspeakers and keynote experts such as Dirk Paelinck, Idriss Goosens, Eric Ubels, and Michaël Peeters shared knowledge and expertise while Javier Gutierrez, alongside Celine and Wereldhave under the guidance of Claudia van Haeften on behalf of Sociëteit Vastgoed, led the fully booked session in Antwerp, taking guests on a journey through digital transformation. Speakers in both English and Dutch provided attendees with a day full of innovation and eye-opening insights.

Introduction

A perfect storm is hitting real estate because of the regulations.

The above sentiment underscores the urgency for the real estate sector to adapt to evolving regulatory landscapes and market dynamics. Today, 80% of the buildings of the future are already in existence, necessitating proactive measures to address emerging challenges and opportunities. Key drivers like ESG (Environmental, Social, and Governance) considerations are pushing real estate entities to rethink traditional approaches and embrace digital transformation and innovation.

ESG Imperatives and the Digital Shift

 The imperative for ESG compliance is reshaping the landscape of real estate investment. Taxation, a traditional pain point for the industry, is now compounded by the need for substantial investments in smart buildings, with a focus shifting towards managing and operating existing infrastructures rather than solely on design and construction.

Since 2017, the rise of climate technology has been unprecedented, mirroring the global shift towards sustainability and resilience. The New European Bauhaus vision for 2050 envisions a future where sustainability, collaboration, and aesthetics converge, presenting both challenges and opportunities for the real estate sector.

Innovation and Sustainable Development Goals (SDGs)

 New paradigms such as the New European Bauhaus emphasize the interconnectedness of sustainable development goals and real estate. As the industry grapples with defining "real" in real estate amidst shifting societal norms and environmental concerns, the importance of reporting and transparency cannot be overstated.

However, reporting alone does not drive change; it merely provides insights into current practices and future trajectories. The emergence of templates for sustainability requirements and innovation possibilities signifies a shift towards more informed decision-making processes. Yet, challenges remain, particularly in mapping complex supply chains and quantifying social impacts.

Digital Transformation and Artificial Intelligence (AI)

 Digitalization is no longer a choice but a necessity for real estate stakeholders. The integration of digital twins, cloud-based systems, and AI-driven solutions holds the promise of enhancing operational efficiency, optimizing resource allocation, and mitigating risks. However, realizing these benefits requires robust data governance frameworks and a strategic approach to technology adoption.

The Future of Real Estate: Innovation and Collaboration

Looking ahead, the future of real estate hinges on innovation, collaboration, and customer-centricity. Just as the hospitality industry underwent transformative changes driven by digitalization and changing consumer preferences, the real estate sector must adapt to shifting paradigms.

Innovation is not a solitary endeavor but a collective effort that thrives within ecosystems of diverse stakeholders. By embracing AI, fostering collective intelligence, and prioritizing customer experience, real estate entities can navigate uncertainties and capitalize on emerging opportunities in an increasingly digitalized world.

Conclusion

In conclusion, the convergence of real estate, innovation, and technology presents both challenges and opportunities for industry stakeholders. By embracing digital transformation, prioritizing sustainability, and fostering collaboration, the sector can build resilient and future-proof infrastructures that cater to evolving market demands and societal expectations. 

In essence, bridging the gap between real estate, innovation, and technology is not merely a matter of survival but an opportunity to redefine the industry's role in shaping a sustainable and inclusive future. Through proactive leadership, strategic investments, and a commitment to continuous learning, real estate entities can navigate uncertainties and emerge as leaders in the digital era. 

This article was inspired by insights shared at the event held on April 30th at Antwerpen, featuring contributions from Dirk Paelinck, Idriss Goossens, Eric Ubels, Michaël Peeters, Javier Gutierrez, Celine Goossens, and Claudia van Haeften on behalf of Sociëteit Vastgoed.

societeit vastgoed

 

Reacties
Categorieën