societeit vastgoed
Innovatie
Sociëteit Vastgoed
Innovatie
09/27/2023
2 min
0

De vastgoedmarkt staat voor een belangrijke uitdaging

09/27/2023
2 min
0

Beste beslissers in de vastgoedsector,

De vastgoedmarkt staat voor een belangrijke uitdaging: het prioriteren van doordachte stedelijke ontwikkeling zonder politieke bijbedoelingen, en daarbij de principes van Environmental, Social, and Governance (ESG) integreren. Stedelijke ontwikkeling, hoewel vaak onderbelicht, raakt aan tal van vitale kwesties zoals huisvesting, economische dynamiek, milieuvraagstukken en klimaatverandering, zonder de polarisatie van de politiek.

Wat veel ontbreekt, is een alomvattende visie, met name met betrekking tot stedelijke ontwikkeling, die als basis dient voor waar we zullen wonen, werken en leven in de komende decennia, met een sterke ESG-component.

Het is zorgwekkend dat dit belangrijke onderwerp vaak wordt genegeerd, ook in de aanloop naar verkiezingen. Stedelijke ontwikkeling verdient een centrale plek in onze langetermijnvisie en daarmee in de strategieën van politieke partijen, met inachtneming van ESG-principes, maar dit blijkt (nog) niet het geval te zijn.

We zijn ons vaak niet bewust van het cruciale belang van stedelijke ontwikkeling voor hun dagelijks leven en de toekomst, met inbegrip van ESG-aspecten. Toch zijn migratie en huisvesting onlosmakelijk met elkaar verbonden. CO2-uitstoot heeft directe invloed op onze werkplekken en bedrijfsactiviteiten. Huisvestingsproblemen kunnen niet worden aangepakt zonder aandacht te besteden aan milieu- en klimaatdoelstellingen, met inbegrip van ESG-factoren. De kwaliteit van zorg en onderwijs staat in direct verband met betaalbare huisvesting en een gezonde economie, met respect voor sociale aspecten van ESG.

Hoewel stedelijke ontwikkeling complex is, moeten we de uitdaging aangaan en streven naar een integrale visie die de belangen van toekomstige generaties dient, met inbegrip van sterke ESG-principes. 

We nodigen jou als vertegenwoordiger van jouw organisatie en daarmee van onze sector uit om samen te werken aan dit belangrijke doel. Alles is verbonden met vastgoed en ESG. Hoe kunnen we dit het meest doeltreffend organiseren voor de toekomst?

Zowel in de politiek als binnen onze eigen vastgoedsector ontbreekt vaak een helder overzicht en een langetermijnvisie, met name met betrekking tot stedelijke ontwikkeling en ESG. In de aanloop naar verkiezingen moeten we als sector verder kijken dan de komende vier jaar.

De keuzes die we vandaag maken, zullen de koers van onze organisatie en daarmee van de sector op de lange termijn bepalen, met inbegrip van ESG-doelstellingen.

Laten we in gesprek gaan om de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen en concrete stappen te zetten om stedelijke ontwikkeling voor de toekomst op de agenda te plaatsen, met een heldere ESG-geïntegreerde visie, meer coördinatie en minder belemmerende regelgeving. Dit is niet alleen van cruciaal belang voor onze sector, maar ook voor de toekomst van onze samenleving als geheel, met aandacht voor de ESG-waarden die onze toekomst zullen bepalen.

Op 16 november as wensen we hierover met beslissers in gesprek te gaan op de Zuidas in Amsterdam, om de visie van directie en bestuur te beluisteren en samen een stimulans voor oplossingen invulling te geven.

Ben jij erbij? 

Samen in gesprek voor een gezamenlijke visie voor Nederland: maak het zinvol. Voorbij het gefragmenteerde belang, de oplossingen en visie formuleren. Op weg naar resultaat, samen kennis opdoen, ervaringen delen en samen de commitment maken het gewenste verschil voor de sector en daarmee de maatschappij te concretiseren.

Van harte uitgenodigd, als spreker én als gast.

Tot Sociëteit Vastgoed,

Claudia van Haeften
Founder

#allesisvastgoed #joinus #vastgoed #realestate #visie #kennis #ervaring #oplossingen

Reacties
Categorieën